[paramater_dynamic]{"_chan_bep":["Độ cao chân bếp", ""],"_chan_bep_y":["Vị trí Y của chân bếp", ""], "_do_day":["Độ dày ván", ""], "_do_cao":["Độ cao", ""], "_do_sau":["Độ sâu", ""],"_do_cao":["Độ cao", ""], "_khoang_ho_goc":["Khoảng hở cửa góc bếp", ""], "_thanh_ngang":["Độ cao thanh ngang", ""], "_van_lung":["Độ dày ván lưng", ""], "_kich_thuoc":["Kích thước", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_vbp":["Ván phải", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_vbt":["Ván trái", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_gbp":["Ván góc phải", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_gbt":["Ván góc trái", "0|1","Hiện|Ẩn"],"_ngan1":["Ngăn trên",""],"_ngan2":["Ngăn giữa",""],"_ngan3":["Ngăn cuối",""] }[end_paramater_dynamic] [size]1.1 MB[endsize][size]0.66 MB[endsize][size]0.68 MB[endsize][list]889[endlist][size]0.8 MB[endsize]