Kệ treo tường

Phiên bản : Sketchup 2018 Kiểu mô hình: Dynamic Link tải : link dropbox