[paramater_dynamic]{"_chan_bep":["Độ cao chân bếp", ""],"_chan_bep_y":["Vị trí Y của chân bếp", ""], "_do_day":["Độ dày ván", ""], "_do_sau":["Độ sâu", ""],"_do_cao":["Độ cao", ""], "_thanh_ngang":["Độ cao thanh ngang", ""], "_van_lung":["Độ dày ván lưng", ""], "_kich_thuoc":["Kích thước", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_vbp":["Ván phải", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_vbt":["Ván trái", "0|1","Hiện|Ẩn"]}[end_paramater_dynamic][decor]14868,14870,14871,14876,14867,6465,6464[enddecor][size]0.48 MB[endsize][list]15181,16518[endlist]