[paramater_dynamic]{"_do_day":["Độ dày ván", ""],"_tay_nam_canh_x":["Vị trí tay nắm canh bên", ""],"_tay_nam_canh_y":["Vị trí tay nắm canh dưới", ""], "_khoang_ho_goc":["Khoảng hở cửa góc bếp", ""], "_kich_thuoc":["Kích thước", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_gbp":["Ván góc phải", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_gbt":["Ván góc trái", "0|1","Hiện|Ẩn"]}[end_paramater_dynamic] [size]0.52 MB[endsize][size]0.52 MB[endsize][size]0.53 MB[endsize][list]889[endlist]