[paramater_dynamic]{"_do_day":["Độ dày ván", ""],"_sl_o_ngang":["Số lượng ngăn dọc", "2","text"]}[end_paramater_dynamic] [size]0.15 MB[endsize][list]889[endlist][size]0.14 MB[endsize][size]0.13 MB[endsize]