[paramater_dynamic]{"_chan_bep":["Độ cao chân tủ", ""],"_chan_bep_y":["Vị trí Y của chân tủ", ""], "_do_day":["Độ dày ván", ""], "_do_cao":["Độ cao", ""], "_do_sau":["Độ sâu", ""], "_thanh_ngang":["Độ cao thanh ngang", ""], "_van_lung":["Độ dày ván lưng", ""], "_kich_thuoc":["Kích thước", "0|1","Hiện|Ẩn"]}[end_paramater_dynamic][size]0.39 MB[endsize]