[paramater_dynamic]{"_do_day":["Độ dày ván", ""], "_do_sau":["Độ sâu", ""],"_do_cao":["Độ cao", ""],"_van_lung":["Độ dày ván lưng", ""], "_kich_thuoc":["Kích thước", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_vbp":["Ván phải", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_vbt":["Ván trái", "0|1","Hiện|Ẩn"]}[end_paramater_dynamic][size]0.47 MB[endsize][decor]6495,6465,6464[enddecor]