[paramater_dynamic]{"_do_day":["Độ dày ván", ""], "_do_sau":["Độ sâu", ""],"_do_cao":["Độ cao", ""],"_van_lung":["Độ dày ván lưng", ""],"_sl_o_doc":["Số lượng ô dọc", "2","text"],"_kich_thuoc":["Kích thước", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_vbp":["Ván phải", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_vbt":["Ván trái", "0|1","Hiện|Ẩn"]}[end_paramater_dynamic] [decor]6495,6465,6464[enddecor][size]0.55 MB[endsize]

[size]0.57 MB[endsize][size]0.56 MB[endsize]