[paramater_dynamic]{"_chan_bep":["Độ cao chân bếp", ""],"_chan_bep_y":["Vị trí Y của chân bếp", ""], "_do_day":["Độ dày ván", ""], "_do_cao":["Độ cao", ""], "_do_sau":["Độ sâu", ""], "_van_lung":["Độ dày ván lưng", ""],"_sl_o_doc":["Số lượng ô dọc", "2","text"], "_kich_thuoc":["Kích thước", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_vbp":["Ván phải", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_vbt":["Ván trái", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_gbp":["Ván góc phải", "0|1","Hiện|Ẩn"], "_gbt":["Ván góc trái", "0|1","Hiện|Ẩn"]}[end_paramater_dynamic][size]0.62 MB[endsize] [size]0.62 MB[endsize][size]0.62 MB[endsize][size]0.62 MB[endsize][size]0.61 MB[endsize][list]889[endlist]