[paramater_dynamic]{"_chan_bep":["Độ cao chân bếp", ""],"_chan_bep_y":["Vị trí Y của chân bếp", ""], "_do_day":["Độ dày ván", ""], "_do_sau":["Độ sâu", ""],"_do_cao":["Độ cao", ""], "_thanh_ngang":["Độ cao thanh ngang", ""], "_van_lung":["Độ dày ván lưng", ""], "_kich_thuoc":["Kích thước", "0|1","Hiện|Ẩn"]}[end_paramater_dynamic][decor]14868,14870,14871,14876,6465,6464[enddecor][size]0.38 MB[endsize]