settings

Tổng quan


Cài đặt V-Ray cung cấp quyền kiểm soát các tham số điều chỉnh quá trình render. Chúng có thể được truy cập từ Asset Editor trong tab Settings.

V-Ray Settings được tổ chức thành hai bảng - bảng chính hiển thị các tùy chọn mặc định để thiết lập cảnh. Các tùy chọn mặc định thường hoạt động cho nhiều loại cảnh, nhưng nếu cần truy cập vào các tùy chọn nâng cao hơn, bảng điều khiển bên phải của Asset Editor sẽ cung cấp các cảnh đó.

Lưu ý rằng các tùy chọn được hiển thị trong danh sách Advanced settings thay đổi theo cài đặt từ bảng Default. Các điều khiển được hiển thị khác nhau tùy thuộc vào sự kết hợp của các lựa chọn giữa các tùy chọn CPU/GPUInteractive/Production và Progressive/Bucket. Thay đổi Quality cài sẵn từ Render  triển khai đặt một số tùy chọn với giá trị thích hợp cho đặt trước được chọn. Nói chung, các cài đặt trước Quality sẽ hoạt động cho nhiều cảnh khác nhau và bạn không cần điều chỉnh cài đặt nữa.

 

i Có thể tìm thấy giới thiệu Advanced Camera Parameters trên trang cài đặt Camera  Có thể tìm thấy giới thiệu Denoiser  dưới trang Render Elements. Chuyển đổi giới thiệu Animation vẫn chuyển sang màu xám trừ khi hình động được thiết lập trong SketchUp. Để biết thêm thông tin, xem   trang Animation.

! Các cài đặt trong một số phần giới thiệu được tổ chức ở chế độ Basic và Advanced. Bạn có thể chuyển chế độ từ nút chuyển đổi

(https://docs.chaosgroup.com/download/attachments/47539494/SketchUp2019_VRayeNext_BasicButton.png?version=1&modificationDate=1549555389000&api=v2)nằm bên cạnh tiêu đề giới thiệu hoặc trên toàn cục từ danh sách Configuration.

Đường dẫn UI and Options


||V-Ray Asset Editor|| > Settings

https://docs.chaosgroup.com/download/attachments/47539494/Settings_AssetEditor.gif?version=1&modificationDate=1549555383000&api=v2

 

i Bạn có thể khôi phục, lưu và tải cài đặt V-Ray (ở  định dạng tệp . Vropt ) từ ba nút dưới cùng trong khu vực bảng Settings. Ba tùy chọn là Load Render Settings from File...Save Render Settings to File... và Revert to Default Render Settings.