Mục lục

1.      Xác định thuộc tính Dynamic

2.      Hàm toán học

3.      Hàm chức năng sketchup

4.      Chức năng văn bản

5.      Hàm lượng giác

6.      Chức năng onclick

7.      Hàm logical

 

 

 

 

HÀM TOÁN HỌC CỦA DYNAMIC COMPONENTS

 

 

Chức năng

Sự miêu tả

Ví dụ

ABS (số)

Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của số.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

CEILING (số lượng, ý nghĩa)

Hàm CEILING làm tròn một số thành số nguyên hoặc bội số gần nhất. Đối số quan trọng là giá trị có bội số của mười là giá trị được làm tròn lên (.01, .1, 1, 10, v.v.).

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

DEGREES (số)

Hàm DEGREES chuyển đổi số (tính bằng radian) thành độ.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

EVEN (số)

Hàm EVEN làm tròn số lên số nguyên chẵn gần nhất.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

EXP (số)

Hàm EXP trả về e được nâng lên lũy thừa của số.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

FLOOR (số lượng, ý nghĩa)

Hàm FLOOR làm tròn số xuống tới bội số gần nhất.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

INT (số)

Hàm INT làm tròn số xuống số nguyên gần nhất.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

ISEVEN (số)

Hàm ISEVEN trả về TRUE nếu số đó là số nguyên chẵn hoặc FALSE nếu số đó là số lẻ. Nếu số không phải là số nguyên, hàm chỉ đánh giá phần nguyên của số.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

ISODD (số)

Hàm ISODD trả về TRUE nếu số đó là số nguyên lẻ hoặc FALSE nếu số đó là số chẵn. Nếu giá trị không phải là số, hàm chỉ đánh giá phần nguyên của số.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

LN (số)

Hàm LN trả về logarit tự nhiên dựa trên hằng số e của số.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

LOG10 (số)

Hàm LOG10 trả về logarit cơ số 10 của số.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

ODD (số)

Hàm ODD làm tròn số lên tới số nguyên lẻ gần nhất.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

PI()

Hàm PI trả về giá trị PI đến mười bốn vị trí thập phân.

 

RADIANS (số)

Hàm RADIAN chuyển đổi số (tính bằng độ) thành radian.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

RAND ()

Hàm RAND trả về một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

RANDBETWEEN (dưới cùng, trên cùng)

Hàm RANDBETWEEN trả về một số nguyên giữa số dưới cùng và số trên cùng.

Thí dụ:

= RANDBETweEN (1,3) 
Ví dụ trước trả về 1, 2, 3.

Xem ví dụ về SketchUp

ROUND (số, đếm)

Hàm ROUND làm tròn số đến một số vị trí thập phân nhất định theo tiêu chí toán học hợp lệ. Đối số đếm là tùy chọn và biểu thị số lượng vị trí để làm tròn số. Nếu đối số đếm là âm, chỉ toàn bộ phần số được làm tròn.

Thí dụ:

= ROUND (1.12789,2) 
Ví dụ trước trả về 1,13.

Xem ví dụ về SketchUp

SIGN (số)

Hàm SIGN trả về dấu của số. Hàm trả về kết quả 1 cho dấu dương, -1 cho dấu âm và 0 cho 0.

Ví dụ: 
Xem ví dụ về SketchUp

SQRT (số)

Hàm SQRT trả về căn bậc hai dương của số. Số phải dương.