Mục lục

1.      Xác định thuộc tính Dynamic

2.      Hàm toán học

3.      Hàm chức năng sketchup

4.      Chức năng văn bản

5.      Hàm lượng giác

6.      Chức năng onclick

7.      Hàm logical

 

 

Hàm lượng giác CỦA DYNAMIC COMPONENTS

 

Chức năng

Sự miêu tả

Ví dụ

ACOS (số)

Hàm ACOS trả về cosin nghịch đảo của số theo độ.

Xem ví dụ về SketchUp

ACOSH (số)

Hàm ACOSH trả về cosin hyperbol nghịch đảo của số theo độ.

Xem ví dụ về SketchUp

ASIN (số)

Hàm ASIN trả về sin ngược của số theo độ.

Xem ví dụ về SketchUp

ASINH (số)

Hàm ASINH trả về sin hyperbol nghịch đảo của số theo độ.

Xem ví dụ về SketchUp

ATAN (số)

Hàm ATAN trả về tiếp tuyến nghịch đảo của số theo độ.

Xem ví dụ về SketchUp

ATANH (số)

Hàm ATANH trả về tiếp tuyến hyperbol nghịch đảo của số theo độ.

Xem ví dụ về SketchUp

COS (số)

Hàm COS trả về cosin của số theo độ.

Xem ví dụ về SketchUp

COSH (số)

Hàm COSH trả về cosin hyperbol của số theo độ.

Xem ví dụ về SketchUp

SIN (số)

Hàm SIN trả về sin của số theo radian.

Xem ví dụ về SketchUp

SINH (số)

Hàm SINH trả về sin hình sin của số theo radian.

Xem ví dụ về SketchUp

TAN (số)

Hàm TAN trả về tiếp tuyến của số theo radian.

Xem ví dụ về SketchUp

TANH (số)

Hàm TANH trả về tiếp tuyến hyperbol của số theo radian.

Xem ví dụ về SketchUp