WATER (NƯỚC)

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2018/09/image-4.jpg

Thiết lập  vật liệu này sẽ cho phép Enscape xử lý bề mặt mà nó được áp dụng như nước vật lý, bao gồm sóng và mặt tụ quang

 

·   Water Color (Màu nước)

Chọn màu nước cần nhuộm. Không có texture nào được sử dụng– màu nước được thiết lập toàn cục.

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2018/09/image-5.jpg

Nhiều mặt và vật liệu khác nhau được áp dụng trong ảnh này

 

·   Water Settings (Cài đặt nước)

Kiểm soát sự chuyển động của nước. Thay đổi tốc độ và dướng dòng chảy để khởi tạo. Vd: con sông.

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2018/08/enscape_2018-07-30-15-44-01-1.png

Điều khiển gió

 

·   Intensity (Cường độ)

Kiểm soát tốc độ nước chảy.

·   Direction Angle (Góc định hướng)

Kiểm soát hướng chuyển động chung của dòng nước.

Đừng ngạc nhiên, nước trong Enscape sẽ không dừng lại ngay khi bạn đứng yên và ngừng di chuyển camera. Điều này là có chủ ý, và sẽ không xảy ra khi xuất video hay thực tế ảo (VR).

 

·   Wave Settings (Cài đặt sóng)

Tinh chỉnh hình dạng của sóng, dù đó là kích thước tổng thể để phù hợp với tỷ lệ mô hình của bạn, hoặc chỉ là chiều cao để điều chỉnh xem nước của bạn trông mạnh mẽ hay nhẹ nhàng.

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2018/08/2230967_2-3.jpg

Thanh trượt Wave Settings

 

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2018/08/waveheight-768x423.jpg

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2018/08/waveheight-1-768x423.jpg

Chiều cao: thanh trượt Height điều chỉnh chiều cao – hoặc cường độ - của sóng trong vật liệu nước

Kích thước: thanh trượt Size điều chỉnh kích thước tổng thể của nước. Cách này có thể điều chỉnh tình trạng của nước cho nhiều kích cỡ project khác nhau

·   Detail Settings (Cài đặt chi tiết)

Caustics Intensity (Cường độ tụ quang): Sự tụ quang xảy ra khi ánh sáng khúc xạ qua sóng nước. Điều chỉnh hiệu quả đẹp đẽ này bằng việc sử thanh trượt trên. Hãy nhớ bạn chỉ thấy được hiệu ứng này chừng nào có một bề mặt bên dưới dòng nước để phản xả ánh sáng.

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2018/08/causticas-768x423.jpg

Hiển thị của không tụ quang đến tụ quang 100%